آموزش کدینگ و طبقه بندی MESC

(Material and Equipment Standards and Code (M.E.S.C 

آموزش نیروی انسانی از مهمترین موضوعات در ارتقاء سطح کیفی سازمان ها به حساب می آید و استمرار آن به پویایی مجموعه و توسعه مهارت های انسانی کمک می کند. 

قبل ازآموزش کدینگ به کارشناسان باید آیتم های ذیل را یاد گرفته باشند .

1- شناخت کالا : شناخت و آشنایی با متریال از مهم ترین عوامل می‌باشد که در تشخیص استانداردها و درک صحیح از کدینگ را بوجود می‌آورد. بهترین روش یادگیری ارتباط مستقیم با متریال می‌باشد.

2-نرم افزار: تسلط بر نرم افزار هایی همچون اکسل و جستجوی قوی در اینترنت عامل موثری در کدینگ می‌باشد. 

3- زبان انگلیسی: تسلط نسبی به زبان انگلیسی و آشنایی به اصطلاحات کالا جزو الزامات می‌باشد. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 طبقه بندی واستاندارد  سازی کالا :

 واحد های صنعتی جهت ادامه تولید احتیاج به مواد اولیه، قطعات یدکی اختصاصی و عمومی دارند. تامین به موقع کالا نیاز به یک سیستم کارآمد تدارکاتی خواهد داشت و این امر تحقق نمی یابد مگر با برقراری سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا. بعبارت دیگر نیاز به روش صحیح و منطقی تدارکاتی و انبارداری عامل برقراری سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا است.

مزایای طبقه بندی کالا:

 1-ایجاد یک زبان مشترک ساده برای کلیه کسانی که با کالا سرو کار دارند.

 2-صرفه جوئی در زمان جهت نوشتن شرح اجناس تحویلی و ارسالی و از بین بردن اشتباهات ناشی از نوشتن شرح ها.

 3- ایجاد یک روش علمی و منطقی در چیدن اجناس داخل انبارها.

 4-تسهیل در امر ثبت و نگهداری و بایگانی سوابق اقلام و کنترل اطلاعات کالاها

  *  گروههای کدینگ به شرح ذیل میباشد
  12 -01 
تولید و حفاری          
  44 -13  
  تاسيسات و ماشين آلات عمومي 
  45-57
حمل و نقل    
  58-60
متعلقات ماشن آلات و ابزار دقیق
 61-64
لوازم ساختمانی ؛ مخازن و دستگاههای کارگاهی         
 65-72
وسائل الکتریکی ؛مخابرات و کامپیوتر         
 73-76
کالاهای لوله ای شکل ؛ شیرها و اتصالات               
 77-81
مصالح ساختمانی ؛ فلزات و سخت افزار ساختمانی             
83-85
ابزار آلات و وسائل آب بندی       
 91 -86
رنگ ها ؛ روغن  و مواد شیمیایی ؛ دارو        
92-96
مبلمان ؛لوازم منزل ؛دفتر و ایمنی        

 

ساختار شماره طبقه بندی و استاندارد کالا  (M.E.S.C)
X  XXX  XX  XX  XX
 نمودار     شماره قلم      گروه فرعی تر    گروه فرعی    گروه 
INDICATOR     ITEM NO.   SUB SUB GROUP SUB GROUP  GROUP
مشخصات نمودارها
اقلام ضایعاتی 0
كالاها و دسـتگاههاي سـاخت  خارج کشور                               1
كالاها و دسـتگاههاي سـاخت داخـل كشـور 2
 قطعات يدكي سـاخت خارج      3
 قطعات يدكي سـاخت داخـل 4
 مراجعه بـه يـك شـماره کد ديگـر بـراي دسـتيابي بـه مشخصات اصلي كالا  5
كالاهاي غيراستاندارد اعم از لوازم عمومي و قطعات يدكي اسـت كه مجدداً نبايد سفارش شوند. 6
كالايي است كه قابل مصرف است ولي كالاي مشابه ديگري جانشين آن شده و ديگر سفارش گذاری نخواهد شد. 7
كالاي مستعملي است كه تعمير شده و قابل اسـتفاده اسـت 8
 كالائي است كه هنوز مشخصات آن تکمیل نشده است. کالا بـا
نمودار 9 را مي توان سفارش داد. متقاضـي مـي بايسـت مدارك و اطلاعات مورد نيـاز بـراي تكميـل مشخصـات كـالا را از سـازنده
درخواست و ارائه نماید.
9